CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Monday, November 25, 2013

To Buddhist people,


(Doc Tieng Viet ben duoi)

If you are willing to give your support to the land of Buddhas, i.e. India, please don’t forget Tripura – a small state but with the highest number of slums in northeast India, close to Bangladesh border and near Burma. Unbelievably, in a land mixed of different religions of Christianity, Buddhism, Muslim and Hinduism, very small tribes of Chakma, Mog,… have been struggling to make Buddhas’ teachings survive. They are Theravada Buddhist people. Dharma can only exist for five thousand years as Gotama Buddha says, but the Buddhist communities can help lengthen it. Therefore, Vietnamese Buddhist people in particular and Buddhist people in general, please don’t forget the small Buddhist groups in here who have been trying to make living the Dharma.

It would be the best if you can pay Tripura a visit; in case you can’t, every year monks and Bhantes from Tripura frequent Bodhagaya and other holy places for their Dharma practice; and you, Buddhist ones, always know much better than me how to give them help. From my very limited observation, most of the temples here are small and several, made of bamboo and wood, which are similar to the Buddhist temples in remote areas of Laos and Cambodia (if you have ever been to); several villages have been making collection to build very big Buddha statues on hills.

Finally, this piece of writing is to beg you all not to forget the small Buddhist communities in here. Please give thema helping hand, which can strengthen their effort toward the preservation and spreading the Dharma in the area.


Best regards,

Phật tử Việt Nam xin lưu ý,

Tripura, một bang nhỏ nhưng có số lượng nhà ổ chuột nhiều nhất vùng Đông Bắc Ấn độ, giáp biên giới với Bangladesh và rất gần Miến điện. Nhiều tôn giáo cùng tồn tại ở Tripura như Phật giáo, Hồi giáo, Ấn độ giáo và Thiên Chúa giáo. Tripura có 19 tộc người thiểu số và vài tộc người trong số đó như người Chakma, người Mog,….theo đạo Phật Nam tông. Những tộc người thiểu số theo đạo Phật tại đây phải “đấu tranh” giữa những cộng đồng tôn giáo lớn khác để xây dựng nơi thờ phụng và truyền đạo. Nếu các bạn thật sự muốn góp sức để bảo tồn và truyền bá đạo Phật tại Ấn độ, vùng đất Phật, thì xin đừng quên những cộng đồng Phật giáo vô cùng nhỏ bé của Tripura nhé! Đức Phật Thích Ca bảo rằng Pháp chỉ tồn tại năm ngàn năm nhưng những người con của Ngài có thể giúp Pháp kéo dài hơn nữa. Hằng năm, nhiều tu sĩ ở đây viếng thăm Bồ Đề Đạo Tràng và các Thánh địa khác; do đó những bạn Phật tử thân mến dĩ nhiên là biết nhiều hơn tôi (một kẻ ngoại đạo) làm thế nào để giúp đỡ họ. Theo những gì tôi thấy thì nhiều chánh điện ở đây rất nhỏ, thậm chí được xây bằng tre hoặc gỗ, giống như một số nơi vùng sâu vùng xa của Lào và Cambuchia; và một số cộng đồng đang quyên góp để xây dựng tượng Phật to trên đồi để ai cũng có thể thấy, và tham sân si trong mỗi người nhờ đó ít nhiều giảm bớt.


Mục đích của tôi viết bài này để làm gì tôi cũng không biết nữa bởi vì tôi là một kẻ ngoại đạo mà nhưng chắc chắn một điều là tôi chỉ muốn các bạn Phật tử thân mến, khi đóng góp vào Ấn độ, đừng quên những cộng đồng Phật giáo nhỏ bé của Tripura; sự góp sức của những cộng đồng Phật giáo từ những quốc gia khác chắc chắn sẽ tiếp sức cho họ rất nhiều trong việc duy trì chánh pháp tại đây!

1 comment: