CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Tuesday, November 20, 2012

We can't change the others; We can only change ourselves (Chúng ta không thể thay đổi người khác mà chỉ có thể thay đổi chính mình)

If a child lives with tolerance
he learns to be patient;
If a child lives with encouragement
he learns confidence;
If a child lives with praise
he learns to appreciate;
If a child lives with fairness
he learns justice;
If a child lives with security
he learns to have faith;
If a child lives with approval
he learns to like himself;
If a child lives with acceptance and friendship
he learns to find love in this world

I don't know who wrote this poem. I feel, however, that it applies to all living beings. The best way to influence a person is through loving kindness, compassion and understanding.

Nguồn: Trích từ sách "Practising the Dhamma with a view to Nibbana."  Radhika Abeysekera. 2002. The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, Taiwan.

1 comment: