CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Thursday, October 6, 2016

“Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”


Sau 6 tháng ở Sri Lanka, tôi ngộ ra câu nói “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” luôn đó nha mọi người! Câu nói này không đúng nhưng cũng không hề sai. Đúng/sai là tuỳ thuộc vào mức độ hiểu của người tiếp nhận. “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” câu nói này đúng nhưng chỉ đúng với những người cuồng tín. “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” câu nói này sai và sai với những người không cuồng tín. Đây là mức độ hiểu thông thường. Ở mức độ hiểu khác thì “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” là sai khi người tiếp nhận cho rằng câu nói này đúng và áp dụng nó để đàn áp tôn giáo. “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” là đúng khi nguời tiếp nhận cho rằng câu này đúng và áp dụng nó để KHÔNG đàn áp tôn giáo. Nói túm lại, người thực sự hiểu câu này một cách đúng đắn không bao giờ và không thể dùng nó để đàn áp tôn giáo. Vì sao? Khi nào hiểu thì tự biết lý do vì sao, khỏi giải thích dài dòng.

Sau khi ngộ ra câu nói này thì tôi có thể trở thành chính trị gia đó nha bà con. Cái ông mà nói câu này quả thật là thâm thúy. Chỉ một câu nói đơn giản mà bao hàm cả một chính sách cai trị 1 quốc gia!

No comments:

Post a Comment