CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Saturday, July 21, 2012

ANIMAL TALK

32 kinds of talk obstructing fruition and rebirth in higher planes:

1. Talk about kings
2. Talk about robbers
3. Talk about ministers of states
4. Talk about armies
5. Talk about dangers
6. Talk about battles
7. Talk about food
8. Talk about drinks
9. Talk about clothing
10. Talk about dwellings
11. Talk about garlands
12. Talk about perfumes
13. Talk about relations
14. Talk about vehicles
15. Talk about villages
16. Talk about market towns
17. Talk about towns
18. Talk about districts
19. Talk about women (men)
20. Talk about heroes
21. Talk about streets
22. Talk about watering places
23. Talk about relatives who have passed away
24. Tittle - tattle
25. Talk about the origin of the world
26. Talk about the origin of the ocean
27. Talk about annihilation belief
28. Talk about eternity belief
29. Talk about worldly gain
30. Talk about worldly loss
31. Talk about self-indulgence
32. Talk about self-mortification

These 32 types of talk are listed in the Sandaka Sutta (Middle- length Sayings, Sutta 76) where the wanderers are talking all kinds of worldly talk. Seeing Venerable Ananda coming, the wanderer Sandaka tells them to be silent, saying that the Buddha's disciples do not like a lot of noise.


No comments:

Post a Comment