CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Saturday, July 7, 2012

Đạo Jain (Jainism) – Đạo không cần mặc quần áo


Ấn độ được xem là nơi ra đời của bốn tôn giáo: đạo Hindu (Hinduism), Đạo Phật (Buddhism), đạo Sikh (Sikhism), đạo Jain (Jainism)
Sarnath vừa có ý nghĩa quan trọng đối với đạo Phật vừa có ý nghĩa quan trọng đối với đạo Jain. Đối với đạo Phật thì đây là nơi Đức Phật, sau khi giác ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng, đã chuyển bánh xe Pháp Luân đầu tiên. Buổi thuyết Pháp đầu tiên của Phật là tại Vườn Lộc Uyển tại đây. Sau buổi thuyết Pháp này cả 5 vị đệ tử đầu tiên của Ngài (đều là Bà La Môn cả) đã đạt được quả Thánh. Họ được gọi là 5 anh em Kiều Trần Như. Đó là lý do mà Sarnath trở thành Birthplace of Buddhism.
Đối với đạo Jain thì Sarnath là nơi ra đời vị Phật thứ 1 1 của họ. Dưới đây là ảnh chụp ngôi đền của đạo Jain tại Sarnath.
Sarnath is the birthplace of 11th Buddha of Jainism.

The priority of Buddhism is WISDOM, not knowledge.I doubt it.

Hindu Sadhus have bigger bellies.

Always sleep on one side and not move during sleeping time

11th Jain Buddha

Jain sadhu and the Dalai Lama

Jain and Buddhist

A peacock fan is a symbol of Jain monks

Jain female followers wear white clothes, are not allowed to be naked- What a pity!

Inside the temple:Donation pls. Put on the white lotus.

No comments:

Post a Comment