CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Saturday, July 7, 2012

Sarnath, Varanasi, India

1 comment:

  1. Hình đầu tiên là tháp Chaukhandi, tháp có tòa bác giác trên đỉnh hay còn gọi là Tháp Gặp Gỡ. Tháp là địa điểm đánh dấu nơi đức Phật gặp gỡ năm anh em Kiều Trần Như sau khi thành đạo. Trước đó, đức Phật cùng tu tập với họ theo phương pháp khổ hạnh, nhưng sau đó Ngài từ bỏ để đi theo con đường Trung đạo. Tháp tròn ở hình dưới là tháp Dhameka ở Lộc Uyển là nơi Phật thuyết pháp đầu tiên.

    ReplyDelete