CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Sunday, January 26, 2014

Ăn cắp ý tưởng nghen bà con!

Kẻ ăn xin thông minh nhất thế giới!

Ý tưởng này hơi bị hay à nghen!!!!!!!!

Câu trên tờ giấy cạc tông cầm ở tay nghĩa là: Để xem tôn giáo nào quan tâm đến người vô gia cư nhất?

Bên dưới là các tô đựng tiền; mỗi tô được dằn lên một tờ giấy ghi tên các tôn giáo.

Anh chàng này quả là thông minh ghê gớm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

No comments:

Post a Comment