CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Thursday, February 20, 2014

Tiểu Hiếu, Trung Hiếu, Đại Hiếu

Trong nhà phật chữ hiếu có 3 chữ là Tiểu Hiếu, Trung Hiếu và Đại hiếu.

Tiểu hiếu tức là chăm nom , chăm sóc ân cần cha mẹ, bên cạnh hầu hạ cha mẹ làm cho cha mẹ vui đó là tiểu hiếu .

Trung hiếu là người con biết hướng dẫn dìu dắt cha mẹ học Phật pháp và khai mở trí huệ, tâm bồ đề tăng tiến khiến cho cuộc sống của cha mẹ được an nhàn tự tại hiểu được đạo lý của nhân sinh là Trung Hiếu .

Còn Đại hiếu chính là người con nổ lực tu hành đắc đạo, có đủ năng lực thần thông có thể nhìn thấy cha mẹ ở bất cứ cảnh giới sanh tử nào đều có thể hóa thân tiếp độ cho cha mẹ thoát khỏi biển sanh tử đi về nơi giác ngộ , đó mới chính là Đại hiếu là cái chữ hiếu mà nhà Phật muốn hướng đến . . . 

Ngược lại tìm cách tẩm bổ cho cha me bằng các loại thịt chúng sanh, các sơn hào hải vị, dẫn dắt cha mẹ vào những chốn vui đê mê hưởng thọ làm cho cha mẹ mất hết công đức, nghiệp quả mang đầy thì điều đó không còn là đạo hiếu nữa mà chính là Bất Hiếu mất rồi .Còn con người phải hữu tình mới nhìn thấy chân lý là đúng , nhưng phải hiểu hữu tình ở đây chính là tâm bình đẳng , không phải là hữu tình là có tình theo ngữ nghĩa thế gian . 
 Sưu tầm


No comments:

Post a Comment