CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Sunday, April 20, 2014

Chào cái gì? Lạy ai?

Một em gái đi chùa lễ Phật, lễ xong em vừa ra đến sân chùa, gặp một quân nhân đứng ngắm cảnh. 

Thấy em, quân nhân liền hỏi: 
- Em đi đâu thế? 
Bé gái đáp: 
- Em đi chùa lễ Phật. 
Quân nhân hỏi: 
- Tượng Phật bằng gỗ bằng xi măng, em lễ cái gì? 
Bé gái hỏi lại: 
- Ở doanh trại anh mỗi sáng có chào cờ không? 
Quân nhân đáp: 
- Sáng nào cũng chào cờ. 
Bé gái hỏi: 
- Cờ bằng vải bằng màu, tại sao anh phải nghiêm trang chào? 
Quân nhân đáp: 
- Chào tinh thần Tổ quốc được tượng trưng qua lá cờ, chớ không phải chào vải màu. 
Bé gái nói: 
- Cũng thế, em lạy tinh thần từ bi giác ngộ của Phật được tượng trưng qua hình tượng chớ không phải lạy gỗ lạy xi măng. 
st

No comments:

Post a Comment