CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Thursday, August 21, 2014

Những nỗi sợ khiến bạn không dám đi du lịch một mình


Con người sanh ra là để sống trong những nỗi sợ hãi; nếu đi du lịch sợ thì khi ở nhà cũng có những nỗi sợ mà nhiều khi mình không ý thức được; tóm lại nên sống làm sao để các nỗi sợ phải sợ mình chứ mình không mắc mớ gì phải sợ nó. Ví dụ, khi đi du lịch thì phải đi làm sao để ma phải sợ mình; phải đi làm sao để bọn bắt cóc phải chừa mình ra; phải đi làm sao để tiền không thèm mình luôn; phải đi làm sao để ngôn ngữ phải ngán mình chứ mình không ngán nó; phải đi làm sao để đường phải sợ mình chứ mình không sợ đường (vì sao? Vì lạc hoài nên đường sợ luôn chứ sao nữa hehehehehe)

No comments:

Post a Comment