CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Friday, April 27, 2012

Thế nào là một người đẹp theo quan điểm Phật giáo?


Có một câu chuyện thời Phật:

Ở nước Câu Lưu có vị Bà La Môn làm quốc sư. Ông ta có bảy cô con gái rất đẹp, và đã đánh cá với người bạn tên Phân Nho Đạt rằng khi ông dẫn bảy cô gái vào thành cho mọi người xem, nếu có ai chê xấu thì ông thua 500 tiền vàng; nếu không ai chê thì Phân Nho Đạt thua 500 tiền vàng.

Họ dẫn bảy cô gái đi khắp nước trong 90 ngày. Không ai chê nửa lời.

Nghe Đức Phật ở tinh xá Kỳ Hoàn, hai ông dẫn bảy cô đến gặp Phật và thưa:

- Ngài hay dạo khắp các nước, Ngài đã từng thấy có những người con gái xinh đẹp như vầy chưa?

Phật đáp:

- Có gì là đẹp đâu?

Vị Bà La Môn nói:

- Toàn nước không ai chê con tôi, sao Ngài lại chê?

Phật bảo:

- Người đời họ xem cái đẹp của 5 căn, 5 cảnh (thuộc hình dáng bên ngoài) cho là đẹp. Còn Ta, Ta cho cái thân chẳng tham trơn láng, cái miệng chẳng nói lời ác, cái tâm chẳng nghĩ điều ác, mới là đẹp vậy!

Trích từ sách: “Đức Phật là Vị Thầy dẫn đường.” Tác giả: Thích Thông Phương, Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử. Nhà xuất bản: Hội Thiền Học Việt Nam. Xuất bản năm 2003. Trang 95-96.

Úi giờ, thì ra muốn làm người đẹp chả có gì là khó cả các bạn nhỉ????????
1 comment: