CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Monday, November 9, 2015

The Genetic Reason Why Some People Are Born To Travel All Over The World

Hóa ra lý do có người sinh ra là để đi là do gen. Có cả nghiên cứu khoa học về vấn đề này luôn nè! Nếu trong người mang một loại gen nào đấy thì người này phải đi lang thang, không thể ở yên một chỗ được. Bài này bằng tiếng Anh. Mọi người đọc phần mở đầu của bài viết tiếng Anh ấy, rồi nếu thấy hứng thú thì vào đường dẫn để đọc nghiên cứu khoa học về điều ấy nha!

There are some people who never feel the urge to leave their home. They’re content growing up in the same place, going to college in the same town, sitting on the same couch, and surrounding themselves with the same people.

On the other extreme side of the spectrum are the wanderlusters – or explorers, rebels, thrill-seekers, whatever you want to call them – who can’t sit still and have a constant itch to explore. They have a thirst to see and experience as much of the world as possible. A thirst cannot be quenched no matter how many journeys or vacations they take.
There’s no one place that they call home, because home is everywhere.
It turns out, there’s a scientific explanation.

Xin mời đọc tiếp ở đây.

No comments:

Post a Comment