CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Thursday, July 18, 2013

Giới luật thời Phật VipassiThời Đức Phật Vipassi, giới luật chỉ gồm như sau:

“Chư Phật dạy Niết Bàn là đệ nhất.
Nhẫn nhục, khổ hạnh, kham nhẫn là đệ nhất.
Người xuất gia hại người xuất gia khác
Hại người khác như vậy không xứng gọi là Sa môn
Mọi điều ác không làm, hướng tâm đến thiện nghiệp.
Giữ tâm trí thanh tịnh, chính lời Chư Phật dạy.
Không chỉ trích, không đánh đập, giữ mình trong giới bổn.
Ăn uống có tiết độ, ngủ nghỉ riêng một mình.
Hướng tâm đến cao khiết, chính lời chư Phật dạy.”

(Trích Kinh Đại Bổn, Kinh Trường Bộ Quyển 1)

No comments:

Post a Comment