CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Sunday, July 21, 2013

KINH QUÁN NIỆM VÃNG SANHQuán sự chết

Chúng sanh đều phải chết
Sự chết vốn đồng nhau
Chỗ tận cùng kiếp sống
Ai làm ác, về sau
Khổ báo trong địa ngục
Ai làm lành, được hưởng
An lạc nơi cõi trời.

Do vậy người trên đời
Hãy thấy rõ sự thật
Tinh tiến tạo nghiệp lành
Nhanh chóng làm việc phước
Thường được bậc hiền trí
Hành trì và ngợi khen
Vì chỉ có phước đức
Là hành trang duy nhất
Là bạn nương tựa tốt
Cho cuộc đời mai hậu.

Sự sống của chúng sinh
Thật vô cùng ngắn ngủi
Từ trẻ cho đến già
Từ già cho đến chết
Lộ trình sinh tử ấy
Chúng sanh đều bất lực
Nếu người đời thấy rõ
Sự chết luôn sẳn sàng
Hằng theo đuổi bên mình
Nên tạo nhiều công đức
Vì phúc lạc trên đời
Đều do nhân thiện nghiệp.

Tất cả chúng hữu tình
Bất lực trước sự chết
Mong ước thắng Tử thần
Là điều không thể có
Dẫu sức mạnh voi binh
Hoặc bộ binh, xa mã
Dẫn năng lực bùa chú
Công danh hay tài sản
Không thể thắng Tử thần.

Do vậy người trên đời
Noi gương bậc Trí tuệ
Tìm lợi lạc cho mình
Hằng phát sanh tín ngưỡng
Kiên cố bất động tâm
Vào đức tin Tam bảo
Kiên cố làm việc lành
Lìa sanh tử khổ não
Hãy thường xuyên quán tưởng
Từ bỏ mọi tham ái
Bước vào dòng bất tử.

Quán thân

Thân này chẳng bao lâu
Nằm vùi trong lòng đất
Vô dụng, xác không hồn
Như gỗ mục vứt bỏ

Thân người hiện tại đây
Như lá cây úa vàng
Lìa cành trong một sớm
Sứ giả của Tử thần
Đợi chờ sau ngưỡng cửa
Thân này dù xấu đẹp
Nam nữ hoặc trẻ già
Thảy thảy đều chứa nhóm
Cội nguồn của tội báo

Thân này không chắc thật
Thay đổi, bệnh tật luôn
Qua vô lượng đêm trường
Sao còn chưa tỉnh thức
Sao còn chưa dừng lại
Đã hằng sa luân hồi
Sao vẫn còn mê mải
Thương luyến vật trần hôi!

Hãy nhận rõ thân này
Hãy thường xuyên quán tưởng
Từ bỏ mọi tham ái

No comments:

Post a Comment