CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Sunday, July 21, 2013

THẾ NÀO LÀ TU???????????Đây là câu trả lời của Đức Phật trong Đại kinh Saccaka (Mahasaccaka Sutta), Kinh Trung Bộ I (1-30).

Thế nào là thân không tu và tâm không tu?

Kẻ vô văn phàm phu khởi lên lạc thọ. Người này được cảm giác lạc thọ, liền tham đắm lạc thọ và rơi vào sự tham đắm lạc thọ. Nếu lạc thọ ấy bị diệt mất, do lạc thọ đoạn diệt, khởi lên khổ thọ. Người ấy, do cảm giác khổ thọ, nên sầu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, đưa đến bất tỉnh. Lạc thọ ấy khởi lên cho người kia, chi phối và an trú, do thân không tu tập. Khổ thọ ấy khởi lên chi phối tâm và an trú, do tâm không tu tập.

Đó là người có thân và tâm không tu tập.

Thế nào là thân tu tập và tâm tu tập?

Ở đây lạc thọ khởi lên cho vị Thánh đệ tử nghe nhiều. Vị này được cảm giác lạc thọ, nhưng không tham đắm lạc thọ, không rơi vào sự tham đắm lạc thọ. Nếu lạc thọ ấy bị diệt mất, do lạc thọ đoạn diệt, khởi lên khổ thọ, vị ấy cảm giác khổ thọ nhưng không sầu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, đưa đến bất tỉnh. Lạc thọ khởi lên cho vị ấy, không chi phối tâm và không an trú, do thân có tu tập. Khổ thọ khởi lên cho vị ấy, không chi phối tâm và không an trú, do tâm có tu tập.

Đó là người có thân và tâm tu tập.

NGHỆ THUẬT SỐNG: THIỀN VIPASSANA S.N. Goenka 

1 comment:

  1. Khi lạc thọ khởi lên, khó mà để cho tâm không chạy theo hay tham đắm trong lạc thọ. Khi khổ thọ khởi lên, tâm chỉ muốn né tránh chạy cho xa cảm giác khó chịu. Mới đầu thì khó thật, hi vọng càng ngày awareness sẽ ngày càng liên tục hơn....
    Hình như gần đây QD đang học or tập theo PP của ngài Goenka thì phải ........

    ReplyDelete