CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Sunday, July 21, 2013

KINH GHI RI MA NAN ĐA (GIRIMANANDA SUTTA)Như vầy tôi nghe
Một thời Thế Tôn
Ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xá
Của trưởng giả Cấp Cô Độc
Gần thành Xá Vệ
Lúc ấy thầy Tỳ kheo
Ghi Ri Ma Nan Đa
Thọ bệnh trầm kha
Vật vã đau đớn
Thị giả A Nan Đà
Động lòng trắc ẩn
Vào nơi Phật ngự
Đảnh lễ Thế Tôn
Ngồi xuống một bên
Bạch Đức Thế Tôn
Thầy Ghi Ri Ma Nan Đa
Thọ bệnh trầm kha
Vật vã đau đớn
Xin đức Thế tôn
Dủ lòng bi mẫn
Quang lâm thăm viếng
Lúc ấy Phật dạy
Nầy A Nan Đa
Hãy thay Như Lai
Đến chỗ Tỳ kheo
Ghi Ri Ma Nan Đa
Truyền dạy cho thầy
Mười pháp quán tưởng
Giảng dạy tận tường
Minh bạch thông suốt
Bệnh nhân được nghe
Chú tâm lãnh hội
Bệnh tình trầm kha
Có thể thuyên giảm.

Nầy A Nan Đà
Hãy lắng nghe kỹ
Mười pháp quán tưởng
Gồm những pháp nào?
Quán tưởng vô thường
Quán tưởng vô ngã
Quán tưởng bất tịnh
Quán tưởng hệ lụy
Quán tưởng đoạn tận
Quán tưởng ly dục
Quán tưởng tịch tịnh
Quán tưởng vô trước
Quán tưởng yểm ly
Quán niệm hơi thở.

Nầy A Nan Đà
Phàm thầy Tỳ kheo
Sống trong Phật Pháp
Ngụ ở trong rừng
Nhà trống cội cây
Hằng nên quán tưởng
Sắc uẩn vô thường
Thọ tưởng hành thức
Cùng hằng biến hoại
Nầy A Nan Đà
Như vậy vị ấy
Quán niệm vô thường
Với năm thủ uẩn
Như Lai gọi là
Quán tưởng vô thường

Nầy A Nan Đà
Phàm thầy Tỳ kheo
Sống trong Phật Pháp
Ngụ ở trong rừng
Nhà trống cội cây
Hằng nên quán tưởng
Từ mắt mũi tai
Đến lưỡi thân ý
Chúng là vô ngã
Từ sắc thanh hương
Đến vị xúc pháp
Thảy đều vô ngã
Nầy A Nan Đà
Như vậy vị ấy
Quán niệm vô ngã
Sáu căn sáu cảnh
Như Lai gọi là
Quán tưởng vô ngã

Nầy A Nan Đà
Phàm thầy Tỳ kheo
Sống trong Phật Pháp
Ngụ ở trong rừng
Nhà trống cội cây
Hằng nên quán tưởng
Từ chân trở lên
Từ đầu trở xuống
Bì da bao bọc
Chứa vật không sạch
Tính chất khác nhau
Hình dạng sai biệt
Tóc, lông, móng, răng
Da, thịt, gân, xương
Tủy, thận, tim, gan
Cơ hoành, lá lách
Phổi, ruột già, ruột non
Vật thực chưa tiêu
Phân, mật, đàm, mủ
Máu, mồ hôi, mỡ
Nước miếng, nước mũi
Nước nhớt, nước tiểu
Nầy A Nan Đà
Như vậy vị ấy
Quán niệm bất tịnh
Đối với thân này
Như Lai gọi là
Quán tưởng bất tịnh.

Nầy A Nan Đà
Phàm thầy Tỳ kheo
Sống trong Phật Pháp
Ngụ ở trong rừng
Nhà trống cội cây
Hằng nên quán tưởng
Nơi thân thể ta
Nguyên nhân tội khổ
Đầy rẫy hệ lụy
Nhiều tật nhiều bệnh
Bệnh mắt, bệnh tai
Bệnh mũi, bệnh lưỡi
Bệnh thân, bệnh đầu
Bệnh ngoài vành tai
Bệnh răng, bệnh ho
Bệnh suyễn, sổ mũi
Bệnh sốt, bệnh già
Đau bụng, cảm mạo
Thổ huyết, bệnh ruột
Thổ tả, bệnh cùi
Ung nhọt, ghẻ lở
Bệnh lao, trúng gió
Bệnh sẩy, bệnh ngứa
Ban trái, huyết đảm
Tiểu đường, bệnh trĩ
Mụn nhọt, ung loét
Bệnh sanh do mật
Bệnh sanh do đàm
Niêm dịch, gió máy
Bệnh do dịch vị
Bệnh do thời tiết
Bệnh do lao lực
Bệnh do trùng hợp
Bệnh do nghiệp sanh
Cùng sự nóng lạnh
Đói khát hằng ngày
Đại tiện, tiểu tiện
Nầy A Nan Đà
Như vậy vị ấy
Quán niệm nguy hại
Đối với thân này
Như Lai gọi là
Quán tưởng hệ lụy.

Nầy A Nan Đà
Phàm thầy Tỳ kheo
Sống trong Phật Pháp
Ngụ ở trong rừng
Nhà trống cội cây
Hằng nên quán tưởng
Làm cho tiêu tan
Hết mọi tà niệm
Là dục tư duy
Là hận tư duy
Là hại tư duy
Đã sanh trong lòng
Tẩy sạch chấm dứt
Ngăn ngừa mầm mống
Tương lai sanh khởi
Nầy A Nan Đà
Như vậy vị ấy
Quán niệm dứt bỏ
Đối với tà niệm
Như Lai gọi là
Quán tưởng đoạn tận.

Nầy A Nan Đà
Phàm thầy Tỳ kheo
Sống trong Phật Pháp
Ngụ ở trong rừng
Nhà trống cội cây
Hằng nên quán tưởng
Tội khổ ái dục
Duyên sanh phiền não
Phải biết ly dục
Niết Bàn tịch tịnh
An ổn tối thượng
Tịnh chỉ các hành
Không còn sanh y
Nầy A Nan Đà
Như vậy vị ấy
Quán niệm xả bỏ
Đối với ái dục
Như Lai gọi là
Quán tưởng ly dục.

Nầy A Nan Đà
Phàm thầy Tỳ kheo
Sống trong Phật Pháp
Ngụ ở trong rừng
Nhà trống cội cây
Hằng nên quán tưởng
Niết Bàn tịch tịnh
Chấm dứt hữu vi
Diệt các sở hành
Đoạn tuyệt ái dục
Dứt bỏ phiền não
Nầy A Nan Đà
Như vậy vị ấy
Quán niệm tịch nhiên
Đối với Niết Bàn
Như Lai gọi là
Quán tưởng tịch tịnh.

Nầy A Nan Đà
Phàm thầy Tỳ kheo
Sống trong Phật Pháp
Ngụ ở trong rừng
Nhà trống cội cây
Hằng nên quán tưởng
Kiến chấp lung tung
Chủ quan biên kiến
Phương tiện thành kiến
Cần phải viễn ly
Chẳng nên chấp thủ
Nầy A Nan Đà
Như vậy vị ấy
Quán niệm từ bỏ
Đối với kiến chấp
Như Lai gọi là
Quán tưởng vô trước.

Nầy A Nan Đà
Phàm thầy Tỳ kheo
Sống trong Phật Pháp
Ngụ ở trong rừng
Nhà trống cội cây
Hằng nên quán tưởng
Tất cả các hành
Đáng nhàm đáng chán
Đáng sợ đáng thẹn
Nầy A Nan Đà
Như vậy vị ấy
Quán niệm nhàm chán
Đối với các hành
Như Lai gọi là
Quán tưởng yểm ly.

Nầy A Nan Đà
Phàm thầy Tỳ kheo
Sống trong Phật Pháp
Ngụ ở trong rừng
Nhà trống cội cây
Thân hình ngay thẳng
Tâm ý chánh chơn
Tu tập thiền định
Thở vô biết rõ
Thở ra biết rõ
Hơi thở vắn dài
Vô ra biết rõ
Cảm giác toàn thân
Tôi sẽ thở vô
Vị ấy thực tập
Cảm giác toàn thân
Tôi sẽ thở ra
Vị ấy thực tập
Cảm giác toàn thân
Tôi sẽ thở vô
Vị ấy thực tập
An tịnh thân hành
Tôi sẽ thở ra
Vị ấy thực tập
An tịnh thân hành
Tôi sẽ thở vô
Vị ấy thực tập
An tịnh tâm hành
Tôi sẽ thở ra
Vị ấy thực tập
An tịnh tâm hành
Tôi sẽ thở ra
Vị ấy thực tập
Cảm giác hỷ thọ
Tôi sẽ thở vô
Vị ấy thực tập
Cảm giác hỷ thọ
Tôi sẽ thở ra
Vị ấy thực tập
Cảm giác lạc thọ
Tôi sẽ thở vô
Vị ấy thực tập
Cảm giác lạc thọ
Tôi sẽ thở ra
Vị ấy thực tập
Cảm giác thân hành
Tôi sẽ thở vô
Vị ấy thực tập
Cảm giác thân hành
Tôi sẽ thở ra
Vị ấy thực tập
Cảm giác tâm hành
Tôi sẽ thở vô
Vị ấy thực tập
Cảm giác tâm hành
Tôi sẽ thở ra
Vị ấy thực tập
An tịnh tâm hành
Tôi sẽ thở vô
Vị ấy thực tập
An tịnh tâm hành
Tôi sẽ thở ra
Vị ấy thực tập
Cảm giác nội tâm
Tôi sẽ thở vô
Vị ấy thực tập
Với tâm hân hoan
Tôi sẽ thở ra
Vị ấy thực tập
Với tâm định tĩnh
Tôi sẽ thở vô
Vị ấy thực tập
Với tâm định tĩnh
Tôi sẽ thở ra
Vị ấy thực tập
Với tâm giải thoát
Tôi sẽ thở vô
Vị ấy thực tập
Với tâm giải thoát
Tôi sẽ thở ra
Vị ấy thực tập
Quán tưởng vô thường
Tôi sẽ thở vô
Vị ấy thực tập
Quán tưởng vô thường
Tôi sẽ thở ra
Vị ấy thực tập
Quán tưởng ly tham
Tôi sẽ thở vô
Vị ấy thực tập
Quán tưởng ly tham
Tôi sẽ thở ra
Vị ấy thực tập
Quán tưởng đoạn diệt
Tôi sẽ thở vô
Vị ấy thực tập
Quán tưởng đoạn diệt
Tôi sẽ thở ra
Vị ấy thực tập
Quán tưởng từ bỏ
Tôi sẽ thở vô
Vị ấy thực tập
Quán tưởng từ bỏ
Tôi sẽ thở ra
Vị ấy thực tập
Nầy A Nan Đà
Như vậy gọi là
Quán niệm hơi thở.

Nầy A Nan Đà
Hãy đến viếng thăm
Ghi Ri Ma Nan Đa
Giảng giải cặn kẽ
Minh bạch thông suốt
Mười pháp quán tưởng
Bệnh nhân nghe được
Chú tâm lãnh hội
Bệnh dẫu trầm kha
Vật vã đau đớn
Lập tức thuyên giảm.

Tôi giả A Nan Đà
Ghi nhớ nằm lòng
Mười pháp quán tưởng
Thế Tôi vừa dạy
Giảng giải cho thầy
Ghi Ri Ma Nan Đa
Cặn kẽ tường tận
Minh bạch thông suốt
Người bệnh trầm kha
Chú tâm lắng nghe
Lập tức thuyên giảm.

Bởi duyên khởi ấy
Mười pháp quán tưởng
Do đức Thế Tôn
Vì lòng bi mẫn
Dạy cho người bệnh
Luôn được chư tăng
Các hàng tại gia
Thành tâm đọc tụng
Quán tưởng nhiếp niệm
Hằng được an vui
Hằng được dứt khổ
Chúng sanh hữu tình
Khắp thảy trời người
Vô biên lợi lạc.

No comments:

Post a Comment