CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Monday, September 1, 2014

Saving Tips for Backpackers (English version)

Lưu ý: Bài này không phải do tôi viết mà do tôi chôm ở trên mạng. Bài viết bằng tiếng Anh và tôi làm biếng dịch ra tiếng Việt. Do đó các bạn chịu khó đọc tiếng Anh nghen!

Bài được chôm từ trang web này

Do you have a dream of travelling and visiting different cities? Is there an island, a country or even a continent that you always wanted to backpack? Backpacking is a great way to travel and visit new places on a budget, however, knowing that you will be out of work for the time of your travels; you need to save up some money for your trip. Here are some saving tips for backpackers.

Open up a new savings account: 
This new account will only use to accumulate money for your travel. Check with your bank on the accounts options and pay attention to cash isa rates; if possible pick something that gives best possible interest. In many cases, you can have money transferred directly from your paycheck to it and you will not even notice it. Make a budget and have a certain sum transferred. This way your mind will block access to this money and you find that you will be spending less.

Make a budget: 
A new bank account would be useful without a proper budget. Keep track of what you usually spend and see what you can do without and what you can have transferred into the new account. More importantly, do not underestimate travel costs; London and say Barcelona will require different budgets. Also don’t underestimate transportation costs as those can add up as well. You would be in a much better situation if you saved up more than you need as opposed to running out of money during your trip.

Use cash:
Try to pay as many of your expenses in cash. This way, you can keep track on how much money you are spending. A good idea would be to have the sum you are willing to spend in cash so you can keep track of how much money you have left.


Make your own coffee:

Whether during your travels or in the lead-up to it. it is often difficult to notice that the daily $2.50 spent on coffee adds up quickly. Buy a french press and use it at home. When travelling, fill it with socks and take it with you, so you can make your own coffee.

Host dinner parties and avoid bars:
Save your restaurant money for your travels. Restaurants charge a lot of money on both food and drinks that you can make in your own house for a fraction of the price. Invite friends over for a potluck and if you want to go out, eat before so you do not spend much on food.

Other tips are here:


No comments:

Post a Comment