CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Wednesday, May 23, 2012

Tỳ kheo của Đức Phật


Tỳ kheo kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của muỗi, ruồi, gió, mặt trời và các loài bò sát, các ác ngữ, các lời nói chửi mắng, vị ấy sống quen kham nhẫn với những cảm thọ về thân, thống khổ, đau nhói, đau đớn, kịch liệt, bất khoái, không thích ý, đau đớn đến chết, được gột sạch về uế nhiễm tham sân si. VỊ ẤY XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CÚNG DƯỜNG, CUNG KÍNH, TÔN TRỌNG, CHẤP TAY, LÀ VÔ THƯỢNG PHƯỚC ĐIỀN TRÊN ĐỜI. (Trích Kinh Điều Ngự Địa – Dantabhumi Sutra)

Các tỳ kheo, đại đức, thượng tọa, hòa thượng, tự ngẫm xem mình đã làm được những điều cơ bản của một tỳ kheo ở trên chưa mà DÁM nhận cúng dường, DÁM nhận lễ lạy của bá tánh????????????

Bài liên quan: Thương cho Phật giáo Bắc tông!!!!  

No comments:

Post a Comment